سايه هاي زندگي

 

» گروه هنری فیروزه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» من و اسمارت فون ! :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» پراکنده :: ۱۳٩۱/٤/۱
» یکی بر در میکوبد .... :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» مادر :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» زنان شاغل امروزی ما! :: ۱۳٩٠/٤/۸
» سفر به مالزی 2 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» سفر به مالزی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» اینجا محل کار است یا مسجد!!! :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» شعر کثیف :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» کتاب الکترونیکی کتاب کاغذی... :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» دروغ 13 !!! برای ما یا غربیها؟ :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» بوی عید :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» ایمیل ملی یا جی میل و یاهو :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» قدرت یک زن :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» من و کار درخانه !!!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» یه خاطره(سیلی خوردن محمد ) :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» خالی :: ۱۳۸۸/٤/٦
» هشدار تیم رصد سایبری سپاه به آشوبگران مجازی :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
» رنگ سبز :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» سرنوشت شانس اقبال بخت ؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» سفر به ((قزاقستان)) :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
» مدافعان حقوق بشر کجا رفتند؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» مجالی دوباره. :: ۱۳۸٧/٩/٢۸
» سفر به سرزمینی نغز به نام ((تاجیسکتان)) :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» حاجی های کوچولو.! :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» ۱۳۸٦/٤/۱٤ :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» بزم عاشقانه :: ۱۳۸٦/۳/٤
» پراكنده :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
» مرگ.... :: ۱۳۸٦/٢/۱٥
» حس شاعرانه ی امروزم..... :: ۱۳۸٦/٢/٩
» زندگي ........ :: ۱۳۸٦/۱/٩
» ذهنم..... :: ۱۳۸٢/٦/۱٩
» ۱۳۸٢/٥/٢٩ :: ۱۳۸٢/٥/٢٩
» ۱۳۸٢/٥/۱٧ :: ۱۳۸٢/٥/۱٧
» ۱۳۸٢/٤/٢٩ :: ۱۳۸٢/٤/٢٩
» ۱۳۸٢/٤/٢٤ :: ۱۳۸٢/٤/٢٤
» واژه ها :: ۱۳۸٢/٤/٢٤
» ۱۳۸٢/٤/٢٢ :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» ۱۳۸٢/٤/٢٢ :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» ۱۳۸٢/٤/۱٢ :: ۱۳۸٢/٤/۱٢
» ۱۳۸٢/٤/۸ :: ۱۳۸٢/٤/۸
» ۱۳۸٢/٢/٢٠ :: ۱۳۸٢/٢/٢٠
» ۱۳۸۱/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۸